Ochrana osobních údajů a GDPR

Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.tabor-svojsin.cz, odesláním webové přihlášky na letní tábor prostřednictvím webu www.tabor-svojsin.cz či oslovení naší firmy či našich zaměstnanců prostřednictvím telefonu či emailového kontaktu uděluji firmě LT Svojšín – RNDr. Lenka Strankmüllerová, se sídlem Na Vinici 1328, Stříbro, PSČ 349 01, IČO: 61130770, emailový kontakt: strankmullerova.lenka@seznam.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 V případě odeslání přihlášky, objednávky trička na letní tábor pořádaný Správcem; oprávněný zástupce přihlášeného dítěte (dále jen „Subjekt“) souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

Osobní údaje, které budou zpracovány:

       jméno a příjmení,

       bydliště,

       emailová adresa rodičů,

       telefonický kontakt rodičů,

       datum narození, rodné číslo přihlašovaného dítěte,

       další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte,

       fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí

Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nutností a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Fotografie, videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu tří let, následně budou smazány a skartovány.

Osobní údaje mohou být poskytnuty:

       Zaměstnancům LT Svojšín: LT Svojšín – RNDr. Lenka Strankmüllerová, se sídlem Na Vinici 1328, Stříbro, PSČ 349 01, IČO: 611307707

       Ostatním oprávněným institucím (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.tabor-svojsin.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu strankmullerova.lenka@seznam.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na letní tábor je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, budou data Subjektu odstraněna.

*Poučení Subjektu o ochraně údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

       osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

       důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte  Subjektu či samotného Subjektu na letním táboře poskytovaným Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

       Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

       Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

       Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce či jeho partnerů, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.

Datum:_______________________________

 

Podpis + hůlkově vypsané jméno zákonného zástupce dítěte: ________________________________________________________________